Letnja nagradna igra

30.07.-02.08.2020
PRIREĐIVAČ

Priređivač nagradne igre u robi je privredno društvo GALAFARM D.O.O., sa sedištem  u Beogradu na adresi Sretena Mladenovića-Mike, sa matičnim brojem: 20088656, i PIB: 104080973 (u daljem tekstu: „Organizator“ ), na osnovu Odluke o priređivanju nagradne donete od strane zakonskog zastupnika Organizatora br.96/20 od 30.07.2020. godine.

VRSTA NAGRADNE IGRE

Organizuje se Letnja nagradna igra u robi isključivo za društvenu mrežu Instagram.

VREME PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Letnja nagradna igra se organizuje u ukupnom trajanju od 4 kalendarska dana, u periodu od 30.07.2020. godine do 02.08.2020. godine.

MESTO PRIREĐIVANJA NAGRADNE IGRE

Letnja nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

USLOVI ZA UČEŠĆE U NAGRADNOJ IGRI

Pravo da učestvuju u nagradnoj igri imaju sva fizička lica, državljani Republike Srbije i strani državljani, sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Republike Srbije, koji ispune sve uslove učešća zadate sa strane Organizatora.

Mogu učestvovati svi koji imaju 18+ godina i učešćem prihvataju pravila korišćenja Instagrama.

NAGRADE

Dodeljujemo ukupno 3 paketa koji su prikazani na slici koja je prikačena uz objavu za nagradnu igru.

Paket se sastoji od set proizvoda prema sledećoj specifikaciji:

  1. SOLARUS mleko za sunčanje SPF27 200 ml x 1 proizvod
  2. SILK pantenol 5% sprej x 1 proizvod
  3. SENSILIS kokosovo ulje 50 ml x 1 proizvod
  4. SENSILIS Germogal antibakterijski gel za dezinfekciju ruku 100 ml x 1 proizvod
  5. SENSILIS stik za usne kokos SPF15 5 ml x 1 proizvod

Jedna nagrada može biti dodeljena samo jednom učesniku i ne može biti zamenjena za novac ili za druge proizvode.

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost.

OPIS NAGRADNE IGRE

Kako biste učestvovali u nagradnom konkursu koji se organizuje na socijalnoj  mreži Instagram potrebno je da nam pružite podršku tako što ćete pratiti sledeće korake:

  1. Zapratite našu instagram stranicu @galafarmbeograd (https://www.instagram.com/galafarmbeograd/?fbclid=IwAR2Oy4KYRapfFzrDtqdxiGsLtDh3gU4lNMvDw69xhsK7u9cIdYAjPGu_ny8)
  2. Lajkujte ovu objavu i u komentaru napišite odgovor na nagradno pitanje: KOJA TRI ULJA SE NALAZE NA BANERU POČETNE STRANICE NAŠEG ONLINE SHOPA?
  3. Podelite objavu na svom storiju uz tag našeg profila.

I to je sve!

NAČIN IZVLAČENJA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

Dobitnici će biti izvučeni slučajnim izborom jedan dan nakon završetka nagradne igre (03.08.2020) i biće objavljene 04.08.2020 (utorak) u 12 h. Dobitnici će biti izvučeni po metodi slučajnog izbora. Ceo proces izvlačenja dobitnika će biti prikazan video zapisom. Izvučeni dobitnici moraju da ispunjavaju sve uslove učešća i da tačno odgovore na pitanje. Ukoliko bude izvučena osoba koja nije ispunila kriterijume ili je netačno odgovorila na nagradno pitanje, izvlačenje će biti ponovljeno. Nagradni konkurs važi samo na teritoriji R. Srbije.

NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA NAGRADNOG KONKURSA

Dobitnici će biti izvučeni slučajnim izborom jedan dan nakon završetka nagradne igre (03.08.2020) i biće objavljene 04.08.2020 (utorak) u 12 h preko objave na Instagramu kao i na našem sajtu.

OBAVEŠTENJE O PRAVILIMA NAGRADNE IGRE

Pravila, kao i ostale informacije u vezi sa nagradnom igrom, dobitnicima će biti dostupni na našoj internet stranici www.galafarm.rs.

PREKID NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre može prekinuti nagradnu igru u slučaju više sile ili drugih okolnosti koje se uobičajeno nisu mogle predvideti, izbeći ili otkloniti i koje su bile van uticaja Organizatora.

OBAVEŠTENJE O OBRADI LIČNIH PODATAKA

U skladu sa članom 23. Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), Organizator obaveštava sva lica koja učestvuju u nagradnoj igri o sledećem:

Rukovalac koji prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti dobitnika je Organizator nagradne igre, odnosno Galafarm d.o.o. Beograd, sa sedištem na adresi Sretena Mladenovića-Mike 30, 11000 Beograd, matični broj: 20088656, PIB: 104080973;

Podaci o ličnosti dobitnika (ime, prezime i adresa) koji su prikupljeni putem instagram stranice Galafarm Beograd ili su na drugi način dostavljeni Organizatoru od strane dobitnika biće korišćeni samo u svrhu priređivanja i sprovođenja nagradne igre, u skladu sa ovim Pravilima i zakonskim obavezama Organizatora u vezi sa nagradnom igrom.

Elektronske podatke  i ostalu dokumentaciju, Organizator će čuvati 5 (pet) godina od poslednjeg dana godine na koju se isti odnose;

Dobitnici imaju obavezu da dostave podatke o ličnosti (ime, prezime i adresu), kako bi ostvarili pravo na dobijenu nagradu.

Korišćenje podataka o ličnosti od strane Organizatora, odnosno imena i prezimena u kombinaciji sa slikom, odnosno video materijalom, a sve u svrhu marketinških aktivnosti Organizatora, moguće je samo uz dodatnu, izričitu saglasnost dobitnika.

Smatra se da je dobitnik koji uzme učešće u nagradnoj igri, odnosno na bilo koji drugi način Organizatoru dostavio podatke o ličnosti, a sve radi prijema nagrade, pročitao Pravila i da je sa istim u potpunosti saglasan, odnosno da je obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre u svemu pridržavati navedenih pravila,  zakonskih i ostalih propisa.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Organizator bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre, neće se razmatrati, niti će ta lica od Organizatora imati pravo na bilo koje drugo potraživanje.

Dobijene nagrade se ne mogu zameniti za drugu nagradu niti se može umesto njih isplatiti ekvivalentna novčana vrednost.

TROŠKOVI

Organizator neće snositi troškove u vezi sa nagradama osim troškova na čije snošenje se obavezao ovim Pravilima.

Troškovi dostave nagrada snosi Organizator.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Učešćem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

U slučaju bilo kakvih nesporazuma koji nastanu u vezi sa realizacijom nagradne igre između Organizatora i učesnika, nastojaće se da se isti reše mirnim putem, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sud u Beogradu.

 

U Beogradu, dana 30.07.2020. godine.

Želite da se prijavite na newsletter. Postanite naš član